quản lý bệnh nhân

Healthcare CRM là gì và hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị y tế như thế nào?
|

Healthcare CRM là gì và hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị y tế như thế nào?

Nếu được tiếp cận đúng, Healthcare CRM sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn, quản lý tốt hơn, phục vụ hiệu quả hơn những bệnh nhân của mình, kết nối lại với bệnh nhân hiện tại và thu hút thêm bệnh nhân mới.